Introduktionsprogrammet
Till dig som ännu inte uppnått målen för att komma in på ett nationellt program.

Introduktionsprogrammet riktar sig till dig som ännu inte uppnått målen för att komma in på ett nationellt program. Målet är att du efter tiden på introduktionsprogrammet utvecklat både dina kunskapsmässiga och sociala färdigheter. Vå strävan är att du inom ett år ska kunna gå vidare till studie- eller yrkesliv.

Kontakta för mer information

Karin Lundkvist

Karin Lundkvist

Studie & yrkesvägledare
0565-163 93

Maila Karin

Inriktningar

Preparandutbildning

Ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för en elev, som är studie-motiverad och snabbt vill bli behörig.

Programinriktat individuellt val (PRIV)

Är en utbildning, som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesförberedandeprogram. För att vara behörig krävs dock godkända betyg i sex ämnen. Ett av dessa ska alltid vara svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom ska åtminstone ett av ämnena engelska och matematik ingå.

Yrkesintroduktion

Vänder sig till ungdomar, som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram eller som vill har en snabbare väg til arbetsmarknaden. Skolan erbjuder yrkesintroduktion på industriprogrammet. Efter avslutad utbildning får man ett samlat betygdokument att ta med sig ut på arbetsmarknaden.

Individuellt alternativ 

Förberder elever till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Individuellt alternativ är inte sökbart. Det anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.

Språkintroduktion

Ska ge invandrarungdomar, som nyligen anlänt till Sverige, en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. 

Om du är i behov av särskilt stöd, har vi ett nära samarbete med skolans specialpedagog.

Individuella
utvecklingsplaner

På introduktionsprogrammet använder vi oss utav IUP ( individuella utvecklingsplaner). Detta för att på ett tydligare sätt följa den enskilda elevens behov och även lättare kunna utgå från elevens förutsättningar.

Vi kan tillsammans med elev och målsman, gå framåt i rätt riktning då det handlar om de kunskapsmässiga och de sociala färdigheterna. 

Förhållningssätt

Då introduktionsprogrammet ligger under gymnasieskolan, råder ingen skolplikt. Mycket av det arbetet handlar om att du själv vill komma någon vart. Vi finns här som en hjälpande hand att ta dig dit du vill

Då skolplikten upphör, tar CSN vid och bestämmer om ditt studiemedel. Det är därför av yttersta vikt att närvaron hålls på en bra nivå.