Elevinformation

Här kan du som går på Sunne Gymnasieskola / Södra Viken finna information om den dagliga verksamheten och om de olika funktioner som finns på skolan och som kan ge stöd och service när du behöver. Här hittar du också länkar till bl.a. ditt schema och skolans matsedel.

Studentsidor

Ung företagsamhet

Ung Företagsamhet (UF) är ett utbildningskoncept för gymnasieelever mellan 16 och 20 år. På SG/Södra Viken kan du driva UF-företag, som utvecklar din kreativitet och företagsamhet.

Tillsammans med någon eller några kamrater från ditt eget program eller något annat program startar, driver och avvecklar du ett företag under ett läsår.

Ni tar fram och genomför en affärsidé. Det kapital som krävs får ni genom försäljning av riskkapitalsedlar i olika valörer. Till varje UF-företag knyts en rådgivare från det lokala näringslivet. Detta ger dig unik kunskap om och erfarenhet av eget företagande. UF-företaget ger möjligheter att träna problemlösning, planering, samarbete, beslutsfattande och att ta eget ansvar.

Du har med ditt företag möjlighet att ställa ut på den Regionala UF-mässan i Värmland och där delta i olika tävlingar. Blir ditt företag bland vinnarna i någon tävling representerar företaget Värmland på den Nationella Mässan i Stockholm senare på vårterminen.

Kontakt

Anna Thorstensson
anna.thorstensson@sunne.se
0565-15549

Studie- och yrkesvägledning

Studievägledningen hjälper dig att hitta vägar för att uppnå dina drömmar, men hjälper också till när det känns tufft. Hit kan du komma när du har frågor som rör yrkesval, utbildningar, utlandsstudier och andra vägval i livet.

När du ska fatta beslut om ditt studie- och yrkesval eller andra viktiga frågor i livet  är det viktigt att du har: kunskap om dig själv. Vem är jag? Vad vill jag? Kunskap om alternativen. Vad finns det att välja på? Kunskap om hur du väljer Hur bestämmer jag vilket alternativ som är bäst för mig?

För att komma till klarhet i sådana frågor, kan du arbeta tillsammans med mig som studie- och yrkesvägledare. Vägledning är en process som hjälper dig se dina värderingar och vad som är viktigt för dig. Att fatta stora beslut brukar ta tid, så låt gärna de här frågorna finnas med dig i vardagen.
Studie- och yrkesvägledningen kan också visa var du hittar den information du behöver för att skaffa dig kunskaper inför dina val av studier eller arbete. Har du frågor och funderingar kring utbildningar, yrken, eller dina val är du välkommen att kontakta mig!

Kontakt

Karin Lundkvist
studie- och yrkesvägledare karin.lundkvist@sunne.se 0565-16393

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för att alla elever
skall ges så goda förutsättningar som möjligt till lärande, god hälsa och personlig utveckling.

Elevhälsan på SG/Södra Viken  består av
rektor, skolsköterska, kurator, boendeansvarig och stödresurs/specialpedagog.
Skolläkare finns tillgänglig genom skolsköterska. Samtalsterapeut finns tillgänglig i kommunen.

Rökning och snusning

Rökning och snusning är inte tillåtet på SG/Södra Viken. Vår strävan är att vara en tobaksfri zon. Rök- och snusförbudet gäller på hela skolans område och angränsande områden. Detta är för allas trevnad och en hälsofrämjande åtgärd. Elevhälsan erbjuder stöd till dig om du röker eller snusar och vill sluta. Rök-och snusförbudet gäller även för samtliga studerande inom YH- och uppdragsutbildningar samt företagare

inom skolområdet. Sunne kommuns verksamhet har som mål att vara snus, rök och parfymfri.

Rökning är förbjuden

I lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
Utdrag ur Tobakslag (1993:581) 2§

Droger

Alkohol, narkotika eller andra former av drogerfår inte förekomma, inte heller att någon uppträder påverkad av någondera. Vid misstanke om droganvändning/missbruk (rykten, studerandes uppgifter, egna observationer) kommer skolans personal att agera enligt skolans drogpolicy. Denna finns att hämta under Blanketter och styrdokument längre ner på sidan.

Kontakt

Maria Eklund, kurator
maria.eklund@sunne.se0565-15556

Maria Smegärd, skolsköterska maria.i.smegard@sunne.se0565-15557

Monika Wahlund, specialpedagog
monika.wahlund@sunne.se0565-16492

Gunnel Sundberg, specialpedagog
gunnel.sundberg@sunne.se0565-15689

 

 

Praktik – APL

Om du går ett yrkesprogram på SG/Södra Viken ingår 15 veckors praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL innebär att du får prova på yrket och använda dina kunskaper som du har fått på skolan. På vår gymnasieskola finns två APL samordnare som hjälper dig att hitta företag där du kan göra din praktik.

Du kan göra praktiken på företag i Värmland eller på annan ort i Sverige.

APL är den praktiska introduktionen till det framtida yrket och grunden till att hitta ett jobb. APL platsen kan ge ett sommarjobb som sedan leder vidare till fortsatt anställning, medan andra elever får erbjudande om tillsvidareanställning innan de tagit sin studentexamen.

Företag

Om du är företagare och intresserad av att ta emot en APL elev ( praktikant), anmäl ditt intresse till Patrik Eliasson, kontaktuppgifter nedan. Ange  företag och kontaktuppgifter.

Patrik Eliasson
0565-155 73

patrik.eliasson@sunne.se

Introduktions-programmet

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet riktar sig till dig som ännu inte uppnått målen för att komma in på ett nationellt program. Målet är att du efter tiden på programmet utvecklat både dina kunskapsmässiga och sociala färdigheter. Vår strävan är att du inom ett år ska kunna gå vidare till studie- eller yrkesliv.

På SG/Södra Viken har vi endast yrkesintroduktion för Naturbruks-programmet inriktning skog.

Kontakt
Monica Olofson, rektor
monica.olofson@sunne.se

0565–15550

Fem inriktningar

– Preparandutbildning: Ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för en elev, som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig.

– Programinriktat individuellt val (PRIV): Är en utbildning, som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesförberedande program.

– Yrkesintroduktion: Vänder sig till ungdomar, som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram eller som vill ha en snabbare väg till arbetsmarknaden. Skolan erbjuder yrkesintroduktion på industriprogrammet.

– Individuellt alternativ: Förbereder elever till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Individuellt alternativ är inte sökbart. Det anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.

– Språkintroduktion: Ska ge invandrarungdomar, som nyligen anlänt till Sverige, en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.

Individuella utvecklingsplaner

På introduktionsprogrammet använder vi oss av individuella utvecklingsplaner.
 Detta för att på ett tydligare sätt följa den enskilda elevens behov och även lättare kunna utgå från elevens förutsättningar. Vi kan, tillsammans med elev och vårdnadshavare, gå framåt i rätt riktning då det handlar om de kunskapsmässiga och de sociala färdigheterna.